You are here

Home

Disclaimer

 

• VERKOOPSVOORDEN ADVERTENTIERUIMTE IN BELLISSIMO MAGAZINE

 

 

 1. ALGEMEEN:  Bellissimo Magazine is een conceptnaam en eigendom van FCI l,…, De onderstaande algemene voorwaarden regelen de verkoop van opgenomen advertentieruimte in diverse media, in het bijzonder voor Bellissimo Magazine. De geldende voorwaarden zijn van toepassing vanaf de publicatie van de advertentie. Door de bestelbon te ondertekenen verklaart de opdrachtgever kennis te hebben genomen van de verkoopsvoorwaarden van de geldende verkoopsvoorwaarden en de daarbijhorende tarieven en ermee ingestemd te hebben. De ondertekening van een bestelbon maakt het order nog niet bindend voor FCI International. Deze heeft te allen tijde het recht een bestelling te weigeren. Het feit dat FCI International veelal geen gebruikt maakt van deze mogelijkheid betekent niet dat indien nodig hiervan toch gebruik van dit recht gemaakt kan worden. Eventuele afwijkingen van de algemene voorwaarden dient door beide partijen schriftelijk vastgelegd te worden.
 2. VERANTWOORDELIJKHEID:
  1. De advertenties verschijnen onder uitsluitende verantwoordelijkheid van de opdrachtgever.
  2. De opdrachtgever garandeert FCI  dat hij houder is van de rechten om over te gaan tot publicatie van de advertentie.
 3. RECHT VAN WEIGERING:

FCI International behoudt het recht op de plaatsing van een advertentie op ieder ogenblik te weigeren, zelfs indien de bestelling werd aanvaard of indien de advertentie eerder al werd geplaatst. De schorsing , weigering of annulatie van een advertentie of de bestelling ervan geeft de opdrachtgever geen recht op eigen schadeloosstelling dan de eventuele terugbetaling tegen de besproken en reeds betaalde prijs.

 1. ANNULATIE – SCHORSING:

De verzoeken tot annulatie of schorsing van bestellingen zullen enkel worden ingewilligd op voorwaarde dat ze bij FCI International schriftelijk zijn binnengekomen minimaal 96 uur voor de betreffende overeengekomen periode van verschijnen. Een annulatievergoeding van 30% zal worden aangerekend.

 1. TOELEVERING ADVERTENTIEMATERIAAL:
  1. De opdrachtgever is ertoe gehouden materiaal ter beschikking te stellen wat voldoet aan de eisen, opgelegd door FCI International.
  2. Het advertentiemateriaal moet minimaal 1 week voor de verschijningsdatum ter beschikking zijn van Bellissimo Magazine.
  3. Bellissimo Magazine heeft het recht om materiaal van slechte kwaliteit te weigeren (zie ook technische fiche).
  4. Vergissingen die eventueel voortvloeien uit een niet-conforme toelevering, gebrekkig, of beschadigd materiaal, of de laat, buiten de vastgestelde termijnen aangeleverd materiaal kunnen geen aanleiding geven tot een tariefvermindering noch tot enige schadeloosstelling dan ook.
  5. Indien de opdrachtgever een materiaal aanlevert conform de vereiste specificaties  en indien Bellissimo Magazine alles in het werk heeft gesteld om het materiaal toch te pogen te valoriseren, zullen extra opmaakkosten mogen aangerekend worden.
  6. Bellissimo Magazine kan in geen geval aansprakelijk gesteld worden in geval van vergissingen of onvolkomenheden in een advertentie.
  7. De logo’s en teksten van een advertentie zullen door FCI International gedurende 6 maanden bewaard worden en daarna vernietigd.
 2. BETALINGSVOORWAARDEN:
  1. Alle advertenties zijn behoudens uitdrukkelijke afwijking die vermeld wordt op bestelbon als volgt betaalbaar: 30% van het bedrag bij bestelling van de advertentie, 70% van het bedrag ij verschijning van de advertentie in Bellissimo Magazine.
  2. In geval van niet-betaling van vorige advertentie(s) behoudt FCI International zich het echt om een eventueel lopende overeenkomst zonder schadeloosstelling en onder behoud van al zijn rechten op te schorten.
  3. Bij elke facturatie wordt 2,5% aangerekend als milieuheffing en diverse kosten. Deze bijdrage wordt aangerekend als extra kost op het overeengekomen bedrag voor plaatsing van de advertentie.
 3. SPECIFICATIES:

Indien Bellissimo Magazine geen specifieke opdrachten krijgt betreffende het te gebruiken lettertype  of de in acht te nemen bijzonder opmaak of lay out heeft Bellissimo Magazine zelf het recht hierover te beslissen. Bellissimo Magazine adviseert zijn klanten steeds om de inhoud van een advertentie zo duidelijk mogelijk weer te geven.

 1. BEWIJS VAN VERSCHIJNING:

De opdrachtgever wordt in het bezit gesteld van een bewijsnummer teneinde zich ervan te vergewissen dat de advertentie gepubliceerd werd.

 1. FREQUENTIEKORTING:

Indien een frequentiekorting werd toegestaan naar aanleiding van meerdere verschijningen wordt deze korting betaalbaar aan FCI International als de opdrachtgever tijdens de loop van een overeenkomst deze om welke reden dan ook verbreekt.

 1. KLACHTEN:
  1. Alle klachten dienen aangetekend te worden gericht aan Bellissimo Magazine, Silversquare, Uitbreidingsstraat 80 te 2800 Berchem binnen de 48 uur na verschijning van het nummer waarop de klacht terugvalt.
  2.  De klachten zijn niet ontvankelijk indien:         - De opdrachtgever goedkeuring voor publicatie heeft gegeven.

- De opdrachtgever de bestelling telefonisch of mondeling heeft doorgegeven.

- Het materiaal niet conform de specificaties was.

- De betaling van de advertentie niet volgens afspraak is uitgevoerd.

10.3.  Alle klachten betreffende de facturatie dienen schriftelijk en aangetekend aan Bellissimo Magazine te worden overgemaakt binnen de 10 dagen

           na factuurdatum.

 1.  Stilzwijgen vanwege Bellissimo Magazine na ontvangst van een klacht wil niet zeggen dat de klacht is aanvaard.
 2.  Ongeacht de grond van de klacht zal de eventuele aansprakelijkheid Van Bellissimo Magazine tegenover de opdrachtgever beperkt zijn en blijven tot de prijs van de advertentie.
 1. OVERMACHT:

Elke omstandigheid buiten de wil van Bellissimo Magazine zal beschouwd worden als een geval van overmacht waardoor geen schadeloosstelling ten laste van Bellissimo Magazine kan aangerekend worden. (bv. Onvoorziene problemen in drukprocedé.)

 1. BEVOEGDHEID:

Elke eventuele betwisting valt onder de bevoegdheid van de Rechtbank te Antwerpen.